Főoldal

Cégtörténet

Üzletágak

Eszközpark

Referenciák

Műszaki megoldások

ÁSZF

Sport

  ÁSZF  
 

Az Ács-Gép ZRt.
határozott idejű bérleti szerződésének Általános szerződési Feltételei (ÁSZF)

ÁSZF letöltése PDF-ben

0) FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Az egyedi bérleti szerződés és jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:
szerződés: a Bérbeadó és a Bérlő (együttesen mint Felek) között a Bérbeadó jelen Általános szerződési Feltételei, valamint az egyedi bérleti szerződésben meghatározott toronydaruk bérbeadása tekintetében létrejött szerződés.
A bérlet tárgya: a szerződés egyedi részében meghatározott és Bérlő által telepítést követien ellenőrzött paraméterek szerint, a Bérlő által meghatározott pozícióba kihelyezett komplett és dokumentáltan üzemképes Bérbeadó rendelkezése alatt álló vagy által bérelt toronydaru(k), az alvázszerkezet talpalási vagy a fundamentanker felső csatlakozási síkjától (menetelési lehetőség esetén a haladóműtől) kezdődően (ide nem értve az alaptest, a fundamentanker, illetve a darupálya szerkezetét) a daruhorogig bezárólag (ide nem értve a függesztő, illetve kötözieszközöket), továbbiakban TD. EBSZ: Az emeligépekre vonatkozó 47/1999 (VIII.4.) GM számú rendelet.
Veszélymentes üzemmód utasítás: Az EBSZ telepítési előírásaitól eltérő telepítési esetben szükséges, a lehetséges veszélyforrások kiküszöbölése céljából készült üzemeltetési utasítás.
Forgalomtechnika: a TD forgalomtereléssel, illetve útlezárással megvalósítható Telepítésének és/vagy Bontásának esetén a forgalomtechnikai tervek, engedélyek beszerzésének, azok engedélyeztetésének, valamint az azok megvalósításához szükséges ideiglenes forgalmi rend kialakításának összefoglaló elnevezése.
Közterületfoglalás: A TD Telepítésének és/vagy Bontásának idejére a közterületen szükséges szerelési és autódaru talpalási terület illetékes hatóságnál történi engedélyeztetése és annak díja, amelynek elifeltétele a jóváhagyott Forgalomtechnika.
Fundamentanker: A TD bebetonozott telepítési módja esetén a betonba kerülő, vissza nem nyerheti, újra nem hasznosítható acélszerelvény.
Darupálya: Menetelési lehetőséggel telepített TD esetén a haladóművek alátámasztását szolgáló pályaszerkezet beleértve a véghatárolásokat, pályavég ütközőket, távtartókat, nem beleértve a darupálya alépítményét ( ágyazat, sávalap, stb.).
Telepítés: a TD telepítési helyszínre szállítása, a Telepítéséhez esetlegesen szükséges szerelő autódaru biztosítása, valamint a TD összeszerelése.
Bontás: A TD szétszerelése, az ahhoz esetlegesen szükséges szerelő autódaru biztosítása, valamint a TD helyszínről történi elszállítása.
Havi alap üzemóra: a szerződésben rögzített havi alap üzemóra mennyisége (jelölése: HAÜ)
Havi gépbérleti díj: A TD helyszínen-tartási, valamint alkalmazási díja a szerződésben meghatározott Havi alap üzemóra mértékéig.
HAÜ feletti óradíj: A szerződésben meghatározott Havi alap üzemóra feletti időtartamban alkalmazott TD óra alapú díjazása. Minden megkezdett üzemóra teljes órának számít, és ennek megfelelően kerül elszámolásra.
TD üzemóra nyilvántartó lap: A TD napi alkalmazási mennyiségének nyilvántartására szolgáló, a bérleti díjak számlázásához is szükséges teljesítés igazolás szerepét is betölti, Bérlő által ellenjegyzett hivatalos okirat.
Teljesítési igazolás: Amennyiben a bérleti díjak számlázásához Bérlő igényli, Bérbe adóhoz tárgyhót követi ötödikéig írásban érkezett kérésére a teljesítmény elszámoló lapot, a havi teljesítmény díjtételenkénti kimutatásával Bérbeadó Bérlő faxszámára a számlát megelizien megküldi. Bérbeadó által a TD üzemóra nyilvántartó lap alapján kiállított igazolás.
Átadás és Átvételi lap: A Bérbeadó által kitöltött és a Bérlő által leigazolt nyomtatványok, amelyek a TD telepítését követien annak átadását, illetve bontását követien annak átvételét igazolják és egyben a telepítési és bontási, valamint azokhoz kapcsolódó egyéb díjak (forgalomtechnika, közterületfoglalás, stb.) számlázásához szükséges teljesítés igazolás szerepét is betöltik.
Fődarab: elektromos motorok, hajtóművek, komplett fékberendezések.
Gépkezelő: A toronydaru kezelését legalább minimum munkaidőben végzi, arra jogosult és a feladattal megbízott Bárbeadó által foglalkoztatott vagy kölcsönzött munkavállaló.

Minimum munkaidő: min. napi 8, heti 40 munkaóra (Mtv.117/B.§)
Ügyeleti idő: időjárás és veszélymentes üzemmód alatt az Mtv 129.§ szerinti rendelkezésre állás.

1) AZ ÁSZF HATÁLYA

1.1. A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés, az egyedi Bérleti szerződés és
Magyar jog Bérletre vonatkozó előírásai együttesen határozzák meg.

2) A BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Bérlő írásos megrendelését követien a Bérbeadó írásban megküldi a Bérlő számára a TD alaptest illetve darupálya alépítmény tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint az elektromos csatlakozás tervezéséhez és kiépítéséhez szükséges adatokat.

2.2. Bérbeadó a Bérlővel elizetesen egyeztetett időpontban elvégzi a TD Telepítését, amennyiben az elizetes helyszíni bejárás során a Felek által felvett „Telepítéselikészítési jegyzőkönyv”-ben rögzített behajtási, autódaru talpalási és szerelési terület maradéktalanul rendelkezésre áll.

2.3. Bérbeadó a Telepítést követien átadja Bérlőnek az alábbi dokumentumokat:

 • veszélymentes üzemmód szabályai,
 • szintezési jegyzőkönyv,
 • szerelési nyilatkozat,
 • teherpróba jegyzőkönyv,
 • érintésvédelmi jegyzőkönyv,
 • villámvédelmi jegyzőkönyv,
 • fivizsgálati jegyzőkönyv,
 • átadási lap.

A fenti dokumentumokon kívül Bérbeadó nem köteles egyéb dokumentumokat a Bérlő rendelkezésére bocsátani.

2.4. Bérbeadó térítés ellenében biztosítja a TD-hoz szabványos elektromos daru kapcsolószekrény(eke)t.

2.5. Bérbeadó 96%-os TD üzembiztonságot vállal. Számítási alap az elizi (meghibásodás elitti) teljes naptári hónapban (törthónap esetén az arányosan teljes hónapra átszámított) teljesített havi óraszám. Ha a meghibásodás miatti üzemképtelenség meghaladja a 96%-os üzembiztonság alapján meghatározott állásidőt, úgy az ezen felüli állásidőre Bérbeadó nem számít fel bérleti díjat.

2.6. Bérbeadó a Bérlőnek a TD meghibásodására vonatkozó írásos bejelentése Bérbeadóhoz 12:00-ig megtörtént beérkezése után lehetőség szerint aznap, egyéb esetekben legkésibb másnap a javítást megkezdi, és a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzési idejének függvényében -amennyiben nem fődarabról van szó – a javítás megkezdésétil számítva lehetőség szerint 24 órán belül befejezi.

2.7. Bérbeadó a felek által teljesített szerződés megszűnését követi 15 munkanapon belül elvégzi a TD Bontását. Bérbeadó a Bontást csak abban az esetben kezdi el, amennyiben -a Bérlő maradéktalanul kiegyenlítette a Bérbeadó felé fennálló összes fizetési kötelezettségét, valamint - elizetes helyszíni bejárás során a Felek által felvett „Bontás-elikészítési jegyzőkönyv”-ben rögzített lehajtási, autódaru talpalási, szerelési terület maradéktalanul rendelkezésre áll.

3) A Bérlő KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Bérlő köteles betartani a 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet ide vonatkozó előírásait.

3.2. A Bérbeadó adatszolgáltatása alapján a Bérlő köteles a Telepítés megkezdésére terhelheti darualapot, és a TD telepítési pozíciójától 5m-nél nem távolabbi szabványos elektromos csatlakozási pontot biztosítani.

3.3. Bérlő köteles legkésibb a TD tervezett Telepítését megelizi harmadik munkanapon átadni a Bérbeadónak

 • a darualapról készült kivitelezii nyilatkozatokat,
 • a darualapról készült terhelhetiségi nyilatkozatokat,
 • az elektromos betáplálási rendszerről szóló érintésvédelmi mérési jegyzőkönyveket.

3.4. Bérlő saját szervezésében és költségére köteles kialakítani a TD Telepítéséhez és Bontásához szükséges, a Telepítés-elikészítési és Bontás-elikészítési jegyzőkönyvekben rögzített útvonalakat és munkaterületeket.

3.5. A TD Telepítése és Bontása vonatkozásában Bérbeadó a megfelelő kapacitású autódaru(k) építési területen belül történi beállási lehetőségével kalkulál. Ennek biztosítása Bérlő feladata és költsége. Amennyiben a szerelés csak közterületről végezheti, úgy a Bérbeadó a szerződés egyedi részében rögzített díjak ellenében opcionálisan biztosítja a Telepítéshez és Bontáshoz szükséges forgalomtechnikai tervet és közterület-foglalási engedélyeket. (Az engedélyek rendelkezésre állása a Bérlőnek a szerelés megkezdésére irányuló írásbeli nyilatkozata után kb. 1 hónapos átfutási idővel kalkulálható.)

3.6. Bérlő köteles a telepítést követien ellenőrizni a TD paramétereit (horogmagasság, horogkinyúlás, teherbírás), képességeit, amelynek elmulasztása a kapcsolódó késibbi kifogásokat kizárja.

3.7. A Bérlő köteles gondoskodni a TD illetéktelen személyekkel szembeni irzéséről, szándékos rongálása elleni védelméről. A TD telepítését követien a kárveszély a Bérlőre száll.

3.8. Bérlő köteles a TD-t a jó gazda gondosságával használni és kezelni. Bérlő a TD-n semmilyen módosítást (pl. részegység eltávolítása, cseréje stb.) sem végezhet el. Bérlő köteles a TD-t és tartozékait az átadáskori műszaki állapotban megirizni, bármely károsodás, szennyezidés javítását Bérbeadó Bérlő költségére végzi el.

3.9. Bérlő,Bérbeadóval egyeztetve, a TD átvizsgálásához, karbantartásához havi egyszeri alkalommal (munkanapon 7-17 óra között, kb. 23 órára) köteles üzemen kívüli állapotot biztosítani.

3.10. A Bérlő képviselije a TD üzemével összefüggésbe hozható káresetekről, balesetekről, fentiekhez vezetheti eseményekről Bérbeadót köteles haladéktalanul telefonon és legkésibb 12 órán belül írásban, az esemény rövid megjelölésével értesíteni, továbbá Bérlő köteles a szükséges kárenyhítési feladatokat a Bérbeadó megérkezéséig a rendelkezésére álló eszközökkel elvégezni. Bérlő köteles ezen események kivizsgálásába a Bérbeadót – függetlenül a hatósági vizsgálatoktól – a helyszín változatlanul hagyása mellett bevonni, amelynek elmaradása esetén Bérlő Bérbeadót minden hátrány megtérítése alól mentesíti.

3.11. Bérlő köteles betartani az EBSZ által eliírt, a toronydaru üzemeltetésére vonatkozó dokumentációk gondozását.

3.12. Bérlő Köteles gondoskodni, hogy a TD üzemóra nyilvántartó lapba bejegyzésre kerüljön a napi üzem kezdete és befejezése (óra:perc pontossággal), amelynek pontatlanságából eredi hátrányok Bérlőt terhelik, a nem rögzített hivatkozásokat nem tudjuk elfogadni.

3.13 Bérlő köteles szabályosan és tényszerűen kitölteni és leigazolni az alábbi, a Bérbeadó által kialakított formátumú és tartalmú okmányokat:

 • Telepítés-elikészítési jegyzőkönyv,
 • Átadási lap,
 • TD üzemóra nyilvántartó lap,
 • Bontás-elikészítési jegyzőkönyv,
 • Átvételi lap.

3.14. Bérlő a TD-ra vonatkozó heti műszakigényét elizi hét csütörtök 10.00 óráig Bérbeadónak írásban megküldi, amelynek elmaradása esetén Bérbeadó a darukezeli(ke)t
a normál műszakrend szerint biztosítja.

3.15. Bérlő, mint munkáltató köteles az 1993. évi XCIII tv.-ben foglalt munkavégzés összehangolási kötelezettség megvalósítására, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak betartatására. Bérlő köteles a munkavédelmi előírások betartására és
betartatására.

3.16. Felek kikötik és Bérlő tudomásul veszi, hogy a TD irányításából, a munkavédelmi előírások be nem tartásából és be nem tartatásából eredi minden hátrányért Bérlő helytáll, Bérbeadót mentesíti.

4) GÉPBÉRLET SZAKSZEMÉLYZETTEL

4.1. Gépkezelő leigazolt teljesítése műszakonként az Mtv. 117/B§ értelmében napi 8 óránál kevesebb nem lehet (minimum munkaidő), ezt meghaladó foglalkoztatási igényét Bérlő 3.14. pontban foglaltak szerint igényli meg.

4.2. A gépkezelő díjak elszámolása min. 8 órás műszakrend figyelembevételével történik. Teljesítésnek számít az időjárás miatt daruzási tevékenységet nem végzi, de rendelkezésre álló, valamint a veszélymentes üzemmód utasítása szerinti (közös zónában dolgozó daruk) ügyeleti Szakszemélyzet teljesítése. A 2.5 pontban foglalt állásidőn túli javítás esetén Bérbeadó kezelii díjat nem számít fel.

5) TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, A SZÁMLÁZÁS ÉS A FIZETÉS RENDJE

5.1. Minden számla kiegyenlítése átutalással, a kézhezvételt követi 10 naptári napon belül esedékes. A kézbesítési vélelem beállásának, a számla kiegyenlítés elmaradásának a csid-és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt joghatásait felek ismerik és tudomásul veszik. Egy fizetési kötelezettség akkor minisül teljesítettnek, ha az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

5.2. Az üzembe helyezési dokumentum kiállításának napja, a bérleti díj fizetési kötelezettség elsi napja (5.4. pont esetét leszámítva). A Bérbeadó a TD telepítését, átadását és a TD telepítés teljesítési igazolás (TD üzembe helyezési dokumentum) kiállítását követien utólag jogosult az alábbi tételek leszámlázására:

 • TD telepítési díj;
 • az elsi (tört)havi gépbérleti díj;
 • Gépkezelő munkadíj;
 • Veszélymentes üzemmód utasítás díja *;
 • Forgalomtechnika díja *;
 • Közterületfoglalás díja *;
 • Fundamentanker díja *;
 • Fundamentanker elhelyezésének díja *;
 • a darupálya bérleti díjat*;
 • az elektromos csatlakozó szekrény díját*.
 • HAÜ feletti tényleges TD üzemóra teljesítés (a Bérlő által igazolt TD üzemóra
  nyilvántartó lap alapján).

(a *-gal jelölt tételek opcionálisak, az azoktól történi eltérést, illetve az adott tételek megrendelését vagy Bérlő általi igénybe vételét az egyedi bérleti szerződés tartalmazza)

5.3. Elire kerülnek leszámlázásra:

 • a Bontáshoz esetlegesen szükséges forgalomtechnikai és közterület-foglalási díjak.
 • Toronydaru gépbérleti díja

5.4. Amennyiben a TD átadásának időpontja Bérlő érdekkörén belül felmerült bármely okból
késibbi, mint a bérleti időszak kezdete, úgy Bérlő köteles az említett két időpont közötti időtartamra a HAÜ alapulvételével számított időarányos havi gépbérleti díj 75%-át rendelkezésre állási díj jogcímen egy hónapos türelmi idő megtartása mellett Bérbeadónak
visszamenileg megfizetni. A türelemi idő átlépése esetén Bérlő köteles a türelmi idő alatti
rendelkezésre állást is utólag megfizetni.

5.5. Bérbeadó a TD bérleti díját akkor is jogosult számlázni, ha a Bérlő a TD-t bármilyen oknál fogva nem használja – ide nem értve a 2.5. pontban rögzített üzembiztonsági szint feletti állásidőt.

6) BIZTOSÍTÉKOK

6.1. Bérlő köteles a Bontás, valamint két hónap bérleti díj ÁFÁ-val növelt összegének megfelelő pénzösszeget mint a szerződésbil eredi fizetési kötelezettségek biztosítékát a telepítést megelizien megfizetni.

7) A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

A szerződés az egyedi bérleti szerződés és az ÁSZF cégszerű aláírása napján lép hatályba.

8) NEM szerzőDÉSSZERű TELJESÍTÉS; FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETE

8.1. Amennyiben a Telepítésre és Bontásra vonatkozó, a jelen ÁSZF 2.2.,2.8. és 3.2. pontjaiban rögzített telepítési és bontási feltételek a tervezett telepítési és bontási időpontokban nem állnak rendelkezésre, úgy Bérlő tudomásul veszi, hogy:

 • a Bérbeadó a Bérlő felé felszámítja a szerződés technikai tartalmának esetleges megváltoztatási kényszerébil következi többletköltségeket, valamint
 • az adott időponti szerelés meghiúsulása esetén a Telepítés illetve a Bontás díja 60% ának megfelelő felvonulási díjat számít fel.

8.2. Amennyiben a Bérlő bármely, a Bérbeadó felé fennálló számlafizetési kötelezettségével
15 napos késedelembe esik, akkor a Bérbeadó jogosult a TD üzemének szüneteltetésére.

8.3. A Bérlő az ÁSZF 8.2 pont szerinti üzemszünet idejére is köteles az ÁSZF 4.) szerinti díjakat a Bérbeadó részére megfizetni.

8.4. Bérlő fizetési késedelme okán egyeztetett személyes tárgyalás Bérlő érdekkörén belül történi elmaradása esetén, 50.000,-Ft + ÁFA rendelkezésre állási díjat köteles Bérbeadó felé megfizetni.

8.5. A szerződésbil eredi bármely fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetére a Bérlő köteles a törvényes kamatot megfizetni.

8.6. Bérbeadó az üzemszünet feloldását akkor köteles elvégezni, ha a Bérlő a Bérbeadó, felé fennálló összes lejárt fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

8.7. Amennyiben a TD 8.2 pont szerinti üzemszünetére sor kerül, annak feloldásakor Bérlő köteles toronydarunként 50.000,-Ft + ÁFA összeget megfizetni.

8.8. Bérbeadó a TD leszerelését abban az esetben köteles megkezdeni, ha számlái ellenértéke bankszámláján jóváírásra került. Bérbeadó mindaddig, míg a Bérlőnek a Bérbeadó felé számlatartozása áll fenn, jogosult a TD leszerelését megtagadni. A TD leszerelésének a számlaellenérték jóváírásának hiánya miatti elmaradása esetén. harmadik személyeknél esetlegesen jelentkezi károkért Bérlő Bérbeadót mentesíti és azokért helytáll.


9) A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1. A Bérleti szerződés a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezései szerint, az ott meghatározott feltételrendszer alapján szűnhet meg. Felek a Ptk. bérletre vonatkozó előírásaival tisztában vannak, elfogadják, alkalmazásukat kikötik.

9.2. Felek megállapodnak, hogy a határozott idejű bérleti szerződés Bérlő részéről történi rendes felmondása, valamint Bérbeadó rendkívüli felmondása esetén Bérlő a felmondott szerződésben meghatározott bérleti idő utolsó napjáig a teljes bérleti díjat, a bontás díját, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb díjakat (pl. közterület-foglalás stb.) díjbekéri alapján haladéktalanul megfizeti, valamint Bérlő bontáshoz szükséges tárgyi és természetbeni feltételeket biztosítja.

10) ADATSZOLGÁLTATÁS

10.1. Bérlő a szerződés aláírásával igazolja, hogy az általa szolgáltatott és a szerződésben meghatározott körülményei a valósak.

10.2. Bérlő köteles a körülményeiben történt változást, azt követi 15 napon belül Bérbeadónak bejelenteni. Fenti kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minisül, amelyre felek a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó előírásainak alkalmazását kötik ki.

10.3. Bérleti szerződéshez Bérlő csatolja aláírási címpéldányát. Bérlő garantálja, hogy részéről nyilatkozatot cégszerű képviseletre jogosult tesz, cégszerű képviseletre jogosult személy hiányában cégszerű meghatalmazást csatol. Jelen pont be nem tartásából eredi hátrányok alól Bérlő Bérbeadót mentesíti.

11) VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése, vagy része érvénytelen, értelmezhetetlen vagy végrehajthatatlan, Felek kötelezik magukat, hogy azt a gazdasági célkitűzéseknek leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Ez vonatkozik a szerződés esetleges hézagaira is.

11.2. Felek a szerződésbil eredi jogvitákat elsisorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek alávetik magukat -hatáskörtil függien -a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fivárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

12.5. A jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések azok visszavonásáig, de a megkötött egyedi bérleti szerződés időtartama alatt változatlan formában hatályukban fennmaradnak.

11.3. A szerződés a felek tudomásulvételével módosítható.

 
 

 
     
ÁCS-GÉP ZRT. 2120 Dunakeszi, Székesdűlő hrsz.: 0126/3 Postacím: 1327 Bp. Pf.: 48. Telefon: +36 (27) 547 170 Fax: +36 (27) 346 568 toronydaru@acsgep.hu